Úvodní fotka

Fulltextové vyhledávání 2.0

Etický kodex

Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a náboženské či
politické přesvědčení. Pracovník respektuje právo každého klienta na seberealizaci s ohledem na práva ostatních osob. Skutečnost, že se klient v minulosti dopustil trestného nebo morálně
zavrženíhodného činu, nesmí být důvodem k odmítnutí poskytování služeb, mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb, nebo být důvodem k jakékoliv diskriminace klienta.

Etický kodex

Práva a svobody

Práva a svobody klienta nesmějí být omezeny čerpáním služeb organizace. Pracovník respektuje klientovo rozhodnutí i v případě, že jej považuje za nesprávné či rizikové. V případech (vymezených zákonem), kdy klient bezprostředně ohrožuje sebe či další osoby může pracovník jednat proti přání klienta. Vzniku takových situací se pracovník snaží předcházet. Pracovník se vyvaruje případů, kde by mohl být osobně či finančně zainteresován v soukromých záležitostech klientů, zejména situací, které by mohly mít charakter střetu zájmů, přijetí hodnotného daru či úplatku. Pracovník vede klienta k odpovědnosti za sebe sama.

T

Terapie

V tom nejširším slova smyslu, jako obnovení určitých schopností nebo zmírnění jejich úbytku.

E

Empatie

Empatie Je schopnost vycházet ze situace a vnímání daného člověka. Našeho uživatele vnímáme jako člověka s určitou historií, se starostmi, bolestmi, s jeho rodinou, náladami. Jde o to přistupovat k člověku individuálně, podle jeho stavu a tento stav respektovat. A nejde jen o samotného člověka, vždyť téměř každý má rodinu a změny zdravotního stavu seniora se v podstatě týkají celé rodiny a i s tou musíme jednat, na určité situace ji připravovat a pomáhat je zvládat.

P

Péče

Při péči nejde "jen o podání stravy, úklid v bytě, podání léků nebo ošetření. I při těchto úkonech jednáme s člověkem a máme na zřeteli všechny složky jeho osobnosti, jak fyzickou, tak psychickou, sociální a spirituální. Nelze nikdy upřednostňovat některou z nich na úkor té druhé, nejde jen o péči o tělo, to je třeba mít stále na zřeteli. Takže jídlo lze podat s úsměvem a při ošetřování si lze příjemně popovídat, a to je péče.

Partneři